با این وضعیت، کشور به نظر من امکان ادامه ندارد؛

با این وضعیت، کشور به نظر من امکان ادامه ندارد؛

آرمان شرق : با این وضعیت، کشور به نظر من امکان ادامه ندارد؛ احتمال طوفان وجود دارد

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
دریافت