آرمان شرق: مهناز افشار در ادامه حواشی تبلیغ دارو نوشت: فیدل من از اینکه نمیدونستم تبلیغ دارو جرم محسوب میشه بسیار متاسفم و بابتش هر مجازات قانونی را میپذیرم و احترام میگذارم! ولی از نیت خیرم آگاهم و پاش ایستادم اما یک چیزی که متوجه شدم این بود که کاش در اون ویدیو یک پزشک و متخصص همراه من بود.