تشدید تنش با اسرائیل؟ /«آینده تیره‌ای» پیش رو خواهد بود؟

آیا بمباران فرودگاه دمشق راه را برای تشدید تنش با اسرائیل باز می‌کند؟