آرمان شرق: مهامنداران زن سیه چرده در پروازهای آفریقایی به مسافرین سرویس ارائه می دهند.

منبع: ثریا