سیاست‌های تکراری از اشغال سفارت‌خانه‌ها تا توقیف کشتی‌ها!