آرمان شرق: مرگ محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، دو سال بعد از پیروزی انقلاب در روزنامه جمهوری اسلامی اینگونه بازتاب یافت.