آرمان شرق-گروه بین الملل:یکی از شروط سه گانه ایران برای احیاء برجام، اخذ تضمین از تداوم اجرای برجام در دولت های آتی(جمهوریخواه/دموکرات) آمریکاست.با توجه به بحران های داخلی آمریکا و افول میزان محبوبیت بایدن به کمترین حد در تاریخ آمریکا و احتمال فراوان بازگشت جمهوریخواهان به قدرت در سال های آینده، مطمئنا بایدن باقیمانده محبوبیت خود را فدای توافق هسته ای با ایران نخواهد کرد و چنین تضمینی را نخواهد پذیرفت.

توافق بهتر شاید در نوامبر/ اکنون زمان احیاء برجام نیست!