احمد زیدآبادی ،کارشناس و فعال سیاسی نوشت :

همانطور که بارها تأکید کرده‌ام، از نگاه من، نقطۀ آغاز خروج کشور از این وضعیت بحرانی احیای برجام است

اما حکومت تاکنون فرصت طلایی و همینطور فرصت نقره‌ای احیای برجام را از دست داده و تنها فرصت برنزی

برایش باقی مانده است. این فرصت به نظرم بیش از حدود یک ماه به درازا نکشد.

سقف زمانی «فرصت برنزی» احیای برجام از نگاه زیدآبادی

منبع:خبر آنلاین