آرمان شرق:در موقعیتی که به گفته کارشناسان، ایران دوباره در آستانه دستیابی به سوخت کافی برای یک بمب هسته ای قرار دارد، از کار انداختن دوربین های سازمان ملل، چشم انداز وخیم شونده ای را برای توافق هسته ای ۲۰۱۵ پیش روی می گذارد.

نیویورک تایمز : قطعنامه آژانس علیه ایران و رویاهای غربی که بر باد می رود!

قطعنامه آژانس علیه ایران و رویاهای غربی که بر باد می رود