تبلیغات

محسن هاشمی به خودش تذکر داد

آرمان شرق:هاشمی با تاکید بر اینکه این تذکر خطاب به خودش است، گفت: از آقایان الویری، جاسبی و کسانی که دیروز نامشان را به اشتباه به عنوان مخالفان ساخت م...

شورا های شهر و روستا - پایگاه خبری آرمان شرق