روزنامه کیهان منتقدان وزیر خارجه را غربگرای داخلی نامید.

به گزارش دنیای اقتصاد، روزنامه کیهان در بخش گفت و شنود خود نوشت:

گفت: برخورد مقتدرانه امیر‌عبد‌اللهیان وزیر خارجه کشورمان در اجلاس بغداد و تاکید او بر جایگاه برجسته ایران و … جیغ برخی از غربگرایان داخلی را درپی داشته است!

گفتم: باید به این برخورد مباهات کنند، چرا عصبانی شده و جیغ می‌کشند؟!

گفت: بهانه می‌گیرند چرا وزیر خارجه کشورمان هنگامی که عکس یادگاری گرفته می‌شد، پروتکل‌های دیپلماتیک را رعایت نکرده و در صف جلو که مخصوص سران کشورها بوده ایستاده است!

گفتم: یعنی باید کنار صندلی امیر کویت زانو می‌زد؟!

گفت: عجیب آنکه هیچیک از سران شرکت‌کننده در اجلاس اعتراضی نداشته‌اند ولی جیغ غربگراهای داخلی به هوا بلند شده است!

گفتم: از یک کاسه‌لیس غرب پرسیدند؛ آمریکا چند حرفه؟ گفت؛ این چه سؤالیه؟ آمریکا قربونش برم

حرف نداره !