آرمان شرق: پس از حواشی سلفی گیری نمایندگان و عکس های گاه و بیگاهی که سئوال برانگیز است، این بار آقای نماینده خود در مقام عکاس؛ عکسی جالب ثبت کرد، آنهم در جلسه مجلس با حضور وزیر امورخارجه که مشخص نیست ایشان دنبال چه چیزی است!