آرمان شرق: نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

AndroidOnlineNewsImage


همه ی ما در نمایش “نامبرده” پای یک اعتقادی کنار اصغر دشتی ایستادیم و فکر می کنم کاری که این تئاتر کرد برای همه ی ما مهم و در اولویت است.

اگه این نمایش و دیدید ،لطفاً نظرتون و بنویسید