آرمان شرق: اشک و آه فرحناز منافی ظاهر، همسر اول «حسین محب‌اهری» در مراسم تشییع.