آرمان شرق: روحانی معروف خبر داد که با حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شده است.

به گزارش آرمان شرق، سیدحسن آقامیری روحانی معروف در اینستاگرامش نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به ۲ سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است.