آرمان شرق: تصاویری از تمرین امروز ملی پوشان ایران را مشاهده می کنید.