آرمان شرق: سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء متهم را مجرم شناخت و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

به گزارش آرمان شرق به نقل از قوه قضاییه، احمد مومنی راد گفت: مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: همچنین مدیرمسئول و نویسنده مطلب در پایگاه خبری بانک ورزش به اتهام نشر مطالب خلاف واقع ، هیئت منصفه متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانست.


سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران اضافه کرد: مدیر مسئول پایگاه خبری اعتدال به اتهام  نشر مطالب خلاف واقع با رضایت وکیل شاکی، پرونده خاتمه یافت.

این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.