آرمان شرق: تصویر کمتر دیده شده مرحوم آیت الله هاشمی در کنار محسن هاشمی در بازدید از مترو