آرمان شرق:چهارمین جشنواره تبلیغات ایران در تاریخ ۱۲ دی ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگراز می شود.

به گزارش آرمان شرق، دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران، اسامی هیئت داوران چهارمین دوره خود را اعلام کرد.

عناوین کارگروه های داوری و اسامی داوران به شرح زیر است:

کارگروه ها:

۱ کارگروه برنامه های یکپارچه و جامع تبلیغاتی)کمپین(:

سرگروه: دکتر محمود دهقان ·

اعضای گروه: دکتر رحیم اسفیدانی، دکتر مجید رضائیان، دکترعلی فروزفر، دکتر ایرج v

قرهداغی، دکتر حمیدرضا رضوانی، دکتر محمود دهقان

۲ کارگروه تبلیغات مستقیم و حمایتی و ترویج فروش:

سرگروه: دکتر بلوریان تهرانی ·

اعضای گروه: دکتر محمد بلوریان تهرانی، دکترحسن نصیری قیداری، دکتر علی فروزفر، v

امید خاکپور، امیرحسین نوریان، مجتبی محمدیان

۳ کارگروه تبلیغات محیطی:

سرگروه: دکتر ساعد جنانی زاویه ·

اعضای گروه: دکتر علی فروزفر، جعفر محمدی، دکتر ساعد جنانی زاویه، فراز فرخ سرشت، v

عیسی غفاری نژاد، مجید دلاوری

۴ کارگروه تبلیغات دیداری و شنیداری:

سرگروه: دکتر حسین خطیبی ·

اعضای کارگروه: دکتر علی فروزفر، دکتر حسین خطیبی، دکتر حمیدرضا رضوانی، علیرضا v

بابائی، علیرضا احمدی، محمد قیامتی، امیرحسین حیدری، سعید حدادی

۵ کارگروه فعالیت های ترویجی روابط عمومی:

سرگروه: دکتر داود زارعیان ·

اعضای گروه: دکتر داود زارعیان، دکترسیدشهاب سیدمحسنی، دکترگیتی علی آبادی، v

دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر حسن نصیری قیداری

۲

۶ کارگروه تبلیغات دیجیتال:

· سرگروه: دکتر حمید ضیایی پرور

v اعضای گروه: مهندس همید فدایی، دکتر اسماعیل قدیمی، احسان شهیدی، دکتر حمید

ضیایی پرور، محمد مهدی ایزدی، علی میراحمدیان

۷ –کارگروه طراحی برند و برندینگ:

· سرگروه: دکتر بهنود الله وردی نیک

v اعضایکارگروه: احسانشهیدی،مجتبیمحمدیان، دکتر بلوریان تهرانی، دکتر علی فروزفر،

امیرعلی آقایاری، دکتر بهنود الله وردی نیک، امیرحسین حیدری

۸ کارگروه مطالعات و تحقیقات مرتبط با تبلیغات:

· سرگروه: دکتر رحیم اسفیدانی

v اعضای کارگروه: دکتر علی فروزفر، دکتر رحیم اسفیدانی، دکتر ایرج قرهداغی، دکتر

حمیدرضا رضوانی، دکتر مجید رضائیان

۹ – کارگروه تبلیغات چاپی و معماری تبلیغاتی:

· سرگروه: استاد ابراهیم حقیقی

v اعضای کارگروه: دکتر حمیدرضا رضوانی، جعفر محمدی، ابراهیم حقیقی، امیرحسین

نوریان، دکتر علی فروزفر، مجتبی محمدیان

۱۰ –کارگروه تبلیغات فرهنگی:

· سرگروه: دکتر ابوالفضل رفیع

v اعضای گروه: دکتر ابوالفضلرفیع، دکتر علی فروزفر، دکتر ناصر بزرگمهر، دکتر سیدشهاب

سیدمحسنی، دکتر حمیدرضا رضوانی، دکتر حسن نصیری قیداری

۱۱ –کارگروه بخش ویژه:

· سرگروه: دکتر مجتبی آقایی

v اعضای گروه: دکتر ابوالفضل رفیع، دکتر علیفروزفر، دکتر سیدمجتبی علوی، دکترمجتبی

آقایی، دکتر سیدشهاب سیدمحسنی