آرمان شرق: پاپاراتزی ها همه جا هستند و سلبریتی ها می دانند که کمتر پیش می آید بتوانند در عرصه عمومی راحت باشند. این عکس، تازه ترین تصویری است که در آن، لئوناردو دی کاپریو، بازیگر هالیوودی و نامزدش شکار دوربین پاپاراتزی ها شده اند.به نگاه آقای بازیگر بنگرید. چقدر مستاصل است از دست این عکاس ها.

آرمان شرق: پاپاراتزی ها همه جا هستند و سلبریتی ها می دانند که کمتر پیش می آید بتوانند در عرصه عمومی راحت باشند. این عکس، تازه ترین تصویری است که در آن، لئوناردو دی کاپریو، بازیگر هالیوودی و نامزدش شکار دوربین پاپاراتزی ها شده اند.به نگاه آقای بازیگر بنگرید. چقدر مستاصل است از دست این عکاس ها.