آرمان شرق:جواد عزتی عکسی از خود در کنار ساحل منتشر کرد.