آرمان شرق: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ۴ تهران طی آبان ماه ۹۷ است.

4