آرمان شرق: هورن بیلها (Hornbill) پرنده های عجیب و غریبی هستند که در آفریقا و در بخش هایی از آسیا زندگی می کنند.