آرمان شرق: چهاردهمین سمبوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار شد.در ابتدای این مراسم که در دوروز متوالی یکشنبه و دوشنبه گذشته در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد دبیرکل این سمپوزیوم با اشاره به اینکه تأخیر در ورود به “عصر سوم روابط عمومی” آسیب پذیری افکارعمومی را تشدید می کند  افزود : روابط عمومی در عصر اول توسعه آن به سر می برد، در حالی که در سطح جهانی ورود روابط عمومی به “عصر سوم” آغاز شده است. دکتر هوشمند سفیدی با بیان  اینکه هم اینک نشانه های آسیب پذیری افکارعمومی در برابر شیوه ها و وسعت اطلاع رسانی ترامپ و همدستانش ظاهر شده است، تقویت روابط عمومی و اطلاع رسانی را در کشور، جزو سیاست راهبرد دفاعی کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: چگونه ممکن است در حالی که امنیت روانی مردم و نقطه امید ملت آماج حملات اطلاع رسانی دشمن در جنگ رسانه ای قرار دارد، نه تنها برای رفع ضعف ها و تقویت روابط عمومی و اطلاع رسانی تلاش نمیکنیم، بلکه حتی از داشتن سخنگوی دولت طی دو ماه اخیر محروم مانده ایم؟ وی تحولات افکارعمومی در کشور، لزوم توسعه گفت و شنود انتقادی و تحلیلی با مردم و نخبگان جریان های مختلف را نیز مورد تأکید قرار داد . دبیرکل سمپوزیوم روابط عموی همچنین از تدوین “سند تهران” در خصوص ترسیم خطوط تغییرات و چشم انداز جامع روابط عمومی در آینده نزدیک و دور خبر داد.