آرمان شرق:به گزارش ستاد خبری چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی،مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهرتهران نیز درمراسم اختتامیه این سمپوزیوم خواستار حمایت مدیران ارشد سازمان ها از روابط عمومی ها درشرایط حاضر شد وگفت:درحوزه استفاده وبهر ه گیری از شبکه های اجتماعی باید مدیران ارشد سازمان ها اختیار عمل بیشتری را به واحدهای روابط عمومی دهند تا بتوانند از این ظرفیت اطلاع رسانی برای گفتگو با مردم استفاده کنند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران نگاه یک طرفه مدیران به روابط عمومی را مردود دانسته وجایگزین کردن طرح دوسویه درروابط عمومی رابا رویکرد تعاملی و تفاهمی به جای رویکرد یک طرفه تاکیدکرد وگفت: روابط عمومی باید دیدگاه سازمان را به جامعه منتقل و دیدگاه مردم را به مسئولان انتقال دهد.
وی باانتقاد ازنگاه برخی مدیران که از روابط عمومی ها انتظار دارند که از طریق پول وهدایا وتهدبد به انعکاس فرمایشی مطالب اقدام کنند افزود: این اقدامات موجی ازکاهش اعتماد جامعه را به دنبال خواهد داشت و باعث عدم تبیین برنامه ها واقدامات سازمانها ودستگاه ها خدمت رسان به مردم می شود.
مهندس هاشمی با یادی از مرحوم آیت الله هاشمی ایشان را به تنهایی رسانه ای برای دوران انتقلاب و پس از آن معرفی کرده و گفت: ایشان در دوران دفاع مقدس به عنوان یک روابط عمومی درخطبه های نمازجمعه عمل می کردند و با بیانات خود امید را به جامعه آن روز تزریق کرده و اعتمادجامعه را دوچندان می کردند و حتی درآخرین خطبه خود ازضرورت جلوگیری ازریزش نخبگان وحفظ اعتماد جامعه صحبت کردند.و یادداشتهای روزانه به جای مانده از ایشان در ۳۵ درفترچه خاطرات نشانه اهمیت وی به موضوع اطلاع رسانی حتی بعد از فوت بوده است.و تا کنون ۱۴ دفتر به چاپ رسیده است