آرمان شرق: استورى اشکان دژاگه در واکنش به ورود بانوان به ورزشگاه ها: چیزی عادی در این دنیا اما یک روز خاص در کشور ما! افتخار من است که کشورم عاشق این پرچم است؛ اما لطفا ایران را بیدار کنید این نباید یک روز خاص باشد؛ باید چیزی عادى باشد.