آرمان شرق: تصویری دیدنی از لحظه برخورد صاعقه بر سطح خشک شده دریاچه ارومیه