آرمان شرق: در شرایط سخت اقتصادی، خوبست که هر کدام از ما شهروندان آنچه در توانمان داریم برای کمک به هموطنانمان دریغ نکنیم همانند میوه فروشی که خودش شاید چیزی ندارد اما از کمک به نیازمندان کوتاهی هم نمی کند.