آرمان شرق: تصویر ذیل خاص ترین زمین چمن دنیا را به نمایش می گذارد، زمین چمنی برای یک روستا در نروژ که تنها ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.