آرمان شرق: ۱۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی در مراسمی امحاء شده و آتش زده شد.