آرمان شرق: بهاره کیان افشار این پست را در صفحه اینستاگرام خود انتشار داد.