آرمان شرق: ایرانیان درسال ۵۱۰ق.م برای فتح برقه درلیبی امروزی تونلی به طول بیش ازیک کیلومترحفرکردند، بزرگترین نبردزیرزمینی تاریخ در اینجاصورت گرفت که بیش از۷شبانه روزبه طول انجامید.

منبع: اکونا پرس