آرمان شرق: محمود احمدی نژاد نیز به تصویب سی اف تی در مجلس واکنش نشان داد، در حالیکه اکثریت نمایندگان مردم به این مصوبه رای داده اند او واکنشی کنایه آمیز به تصویب این طرح نشان داد و نوشت که هیچ توافقنامه بین المللی نباید بدون رای و تایید مردم ایران امضا شود.

به گزارش آرمان شرق، این اظهارات در حالی بیان شده که طبق قانون اساسی الحاق ایران به توافق ها و کنوانسیون های بین المللی منوط به رای مجلس یعنی منتخبان مردم است و از اساس اف ای تی اف توافق یا معاهده یا کنوانسیون نیز نیست و اف ای تی اف یک گروه اقدام مالی مشترک و بین الدولی است و مضاف بر همه اینها نتایج همه نظر سنجی ها از موافقت اکثریت مردم با پیوستن ایران به اف ای تی اف خبر می دهد و تنها بخشی از اصولگرایان مخالف شدید آن هستند