آرمان شرق: شیب  کاهشی قیمت قیمت خودرو همچنان ادامه دارد، از جمله آنکه پراید ۱۳۱ با کاهش حدود ۳ و نیم میلیون تومانی، در بازار امروز تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و پراید ۱۱۱ با کاهش یک میلیون تومانی از ۳۵ میلیون تومان روز گذشته به ۳۴ میلیون تومان رسید.

 ۲۰۶ تیپ ۵ با کاهش ۲ و نیم میلیون تومانی، در بازار امروز تهران به قیمت ۶۴ میلیون تومان معامله شد،  قیمت دنا هم با کاهش ۲ میلیون تومانی از ۷۵ میلیون تومان به ۷۳ میلیون تومان رسید.

ردیفنوع خودروقیمت کارخانه (ریال)قیمت بازار (ریال)
۱پراید ۱۱۱۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲پراید ۱۳۱۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۳پراید ۱۵۱۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۴تیبا صندوقدار۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۵تیبا ۲۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۶پژو ۴۰۵۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰
۷پژو SLX۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۸پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۹پژو پارس۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰پژو پارس TUS کلاس ۱۳۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۲۰۶ تیپ ۲۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۲۰۶ تیپ ۵۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۲۰۶ وی ۸ صندوقدار۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴سمند LX۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵سمند EF7۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶سمند دوگانه کلاس ۱۶۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷دنا دنده۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸دنا پلاس اتوماتیک۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۲۰۷ دنده۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۲۰۷ اتوماتیک۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰