آرمان شرق: این روزها شهرهای شمالی کشور با پدیده سیل و آبگرفتگی درگیر هستند و جالب اینجاست که یک بنر تشکر از شهردار لنگرود بابت حل معضل آبگرفتگی در میانه این سیل و تلخی های آن وضعیتی پارادکسیکال و مضحک خلق کرده است. از جناب شهردار لنگرود بابت حل معضل آب گرفتگی یک محله تشکر شده در حالیکه کل شهر را آب گرفته است!