آرمان شرق:تیپ و لباس عجیب بازیگران خانم سوژه خبرنگاران شد.