آرمان شرق: اتاق خواب محلی است برای استراحت و آرامش اما این اتاق خواب خاص که در فرانسه قرار دارد، ترسناک ترین اتاق خواب جهان است که با ده ها کوسه خطرناک احاطه شده است، جالب آنکه افرادی که در این اتاق خواب حضور دارند نباید وزنشان بیش از ۱۹۰ کیلو باشد.