آرمان شرق:تیپ و لباس زیبای طناز طباطبایی در جشن سینما را مشاهده می کنید.