آرمان شرق: تصادف شدید یک نفر شتر با سمند در بوشهر این تصویر عجیب و جالب توجه را خلق کرد.