آرمان شرق:فاطمه معتمدآریا به عنوان داور در جشنواره فیلم ونیز حاضر شد.