آرمان شرق:تصاویر بازیگران را در اکران خصوصی فیلم دلم می خواد آخرین ساخته بهمن فرمان آرا مشاهده می کنید.