آرمان شرق: وقتی وزیر آموزش و پرورش دولت سابق فرق خدشه و خطشه را نمی‌داند!