آرمان شرق: کتایون ریاحی از احتمال وسوسه شدن خود برای بازگشت به سینما خبر داد.