آرمان شرق: فریبا کوثری خطاب به فاطمه گودرزی: خوب حرف بزن+ عکس