آرمان شرق: پس از سوت «جونیت چاکر» در پایان ۱۲۰ دقیقه جدال انگلیس و کرواسی که با برتری ۲-۱ کروات ها پایان یافت، سه شیرها از شدت ناراحتی نای بلند شدن نداشتند.