آرمان شرق: عکسی از فرهاد ایرانی و همسرش را مشاهده می کنید.