آرمان شرق: سر و وضع مهتاب کرامتی در تمرین والیبال + عکس