آرمان شرق: عیادت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از جمشید مشایخی در بیمارستان.