آرمان شرق: الهام صفوی زاده از دلیلش برای سال‌ها انتخاب چادر به عنوان پوشش پرده برداری کرد.