آرمان شرق: محمدرضا گلزار که به خانه نوه های امام خمینی رفته بودند عکس یادگاری را با نوه های امام خمینی انداخته اند که یکی از آن هارا مشاهده می کنید .